قالب ساده شرکتی چهار چوب

بیانات امام خامنه ای در مراسم تحلیف و اعطاى سردوشى دانشجویان دانشگاه‌هاى افسرى ارتش جمهورى اسلامى ایران‌

بیانات امام خامنه ای در مراسم تحلیف و اعطاى سردوشى دانشجویان دانشگاه‌هاى افسرى ارتش جمهورى اسلامى ایران‌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیانات امام خامنه ای در مراسم تحلیف و اعطاى سردوشى دانشجویان دانشگاه‌هاى افسرى ارتش جمهورى اسلامى ایران‌

دانشگاه افسری شهید ستّارى

 

 

....ما از تحرّک دیپلماسى دولت حمایت میکنیم، پشتیبانى میکنیم. در کنار آمادگىهاى همهجانبهى ملّت ایران - چه از لحاظ اقتصادى، چه از لحاظ امنیّت داخلى، چه از لحاظ استحکام ساخت درونى نظام اسلامى، چه از لحاظ وحدت ملّى و چه از لحاظ نظامى - به تلاش و تحرّک دیپلماسى هم چه در این قضایاى سفر اخیر و چه غیر از آن، اهمّیّت میدهیم و از آنچه دولت ما انجام میدهد و تلاشهاى دیپلماتیک و تحرّکى که در این زمینه میکنند، حمایت میکنیم. البتّه برخى از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد، به نظر ما بجا نبود؛ لکن ما به هیئت دیپلماسى ملّت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم؛ البتّه به آمریکایىها بدبینیم؛ به آنها هیچ اعتمادى نداریم. ما دولت ایالات متّحدهى آمریکا را دولتى غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتى خودبرتربین، دولتى غیرمنطقى و عهدشکن، دولتى سخت در پنجهى تصرّف و اقتدار شبکهى صهیونیسم بینالمللى - که بهخاطر رعایت خواستهها و منافع نامشروع شبکهى صهیونیستى بینالمللى مجبورند با رژیم غاصب و جعلى اشغالکنندهى فلسطین مماشات کنند...

 

 

 

 

 

 

بیانات امام خامنه ای در مراسم تحلیف و اعطاى سردوشى دانشجویان دانشگاه‌هاى افسرى ارتش جمهورى اسلامى ایران‌

دانشگاه افسری شهید ستّارى

بسم‌اللهالرّحمنالرّحیم
 برنامهى میدان، برنامهى بسیار زیبا و پرمغزى بود. لازم است به همهى شما جوانان عزیز تبریک بگویم؛ هم فارغالتّحصیلانى که امروز مفتخر به دریافت درجه شدند و رسماً در ارتش سرافراز جمهورى اسلامى ایران عضویّت پیدا کردند و هم جوانان دانشجویى که با دریافت سردوشى، راه خود را به سوى آمادگى و دریافت ارزشهاى افسرىِ نیروهاى مسلّح جمهورى اسلامى آغاز کردند. امیدواریم خداوند متعال همهى شما را مشمول رحمت و فضل و هدایت خود قرار بدهد و زندگى شما را و عاقبت شما را همچنانکه مورد رضاى او است، تقدیر فرماید.
 یادهاى افتخارآمیز ارتش جمهورى اسلامى ایران و به طور خاص نیروى هوایى ارتش جمهورى اسلامى ایران  - که امروز این مراسم با میزبانى این نیرو انجام میگیرد - از یاد تاریخ این کشور زدوده شدنى نیست. بله، شهیدان و فداکارانى عروج کردند و رفتند؛ ولى راه آنها که راه مجاهدت پرافتخار در راه آرمانهاى اسلام و قرآن و حفاظت از میهن عزیز ایران است، همچنان ادامه دارد. روحیّهى خلبانهاى ما در دوران جنگ تحمیلى از جملهى پدیدههایى بود که در نیروهاى مسلّح کشورهاى جهان بىنظیر یا بسیار کمنظیر بود. افسران نیروى هوایى - چه خلبانهاى شجاع و تیزپرواز و چه افسران فنّى - در جاى خود هرکدام نقشآفرین بودند و توانستند تجربهى عظیم دفاع مقدّس هشتساله را به سهم خود و به نوبهى خود، به آن نتایج افتخارآمیز برسانند. یاد خلبانى همچون شهید بابایى و افسر فنّىِ عالىقدرى همچون شهید ستّارى هرگز از یاد ملّت ایران نخواهد رفت.
 ارتش جمهورى اسلامى ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، در یک دوران دشوارِ امتحانِ سخت توانستند آنچنان شخصیّتى و هویّتى از خود به منصّهى ظهور و بُروز برسانند که بىشک در گذشتههاى ما نظیر آن را یا نمیشود دید یا بندرت میتوان مشاهده کرد؛ این را جوانان عزیز ما قدر بدانند. شما فرزندان عزیز من بدانید که ما به نیروهاى مسلّح شجاع خودمان افتخار میکنیم؛ شما هم از اینکه در سلک این نیروهاى مقدّس و شجاع و فداکار و نامآور حضور دارید، احساس افتخار کنید.
 ما بدون آن که کسى را تهدید بکنیم، استحکام و اقتدار نیروهاى مسلّح را مهمترین عامل در راه حفظ امنیّت خارجىِ ملّت ایران و جمهورى اسلامى ایران میدانیم. کسى را ما تهدید نمیکنیم، امّا لازم میدانیم ملّت ایران و کشور عزیزمان در سایهى حصار مستحکم نیروهاى مسلّح جمهورى اسلامى ایران - چه ارتش، چه بسیج، چه سپاه پاسداران انقلاب اسلامى و چه نیروهاى انتظامى - احساس امنیّت بکند. لذا وظیفهى همهى مسئولان میدانیم که در راه اقتدار نیروهاى مسلّح تلاش کنند؛ استحکام این نیروها را در برنامههاى خودشان قرار بدهند. ما تهدیدهاى مکرّر و مشمئزکنندهى دشمنان ملّت ایران را میشنویم؛ پاسخ ما به هرگونه شرارتى علیه ملّت ایران، پاسخى جدّى و سخت خواهد بود؛ این را همهى کسانى که عادت کردهاند ملّت ایران را با زبان، تهدید کنند، باید مطّلع باشند و بدانند. ملّت ایران ملّتى است که سرسختى خود را در راه دفاع از آرمانهاى خود و از منافع خود آنچنان نشان داده است که میل و رغبت خود [را] به سلامت و صلح و همزیستى با برادران مسلمان و همهى آحاد بشر؛ این دو با یکدیگر موازى هستند.
 این را هم عرض بکنیم: ما از تحرّک دیپلماسى دولت حمایت میکنیم، پشتیبانى میکنیم. در کنار آمادگىهاى همهجانبهى ملّت ایران - چه از لحاظ اقتصادى، چه از لحاظ امنیّت داخلى، چه از لحاظ استحکام ساخت درونى نظام اسلامى، چه از لحاظ وحدت ملّى و چه از لحاظ نظامى - به تلاش و تحرّک دیپلماسى هم چه در این قضایاى سفر اخیر و چه غیر از آن، اهمّیّت میدهیم و از آنچه دولت ما انجام میدهد و تلاشهاى دیپلماتیک و تحرّکى که در این زمینه میکنند، حمایت میکنیم. البتّه برخى از آنچه در سفر نیویورک پیش آمد، به نظر ما بجا نبود؛ لکن ما به هیئت دیپلماسى ملّت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم؛ البتّه به آمریکایىها بدبینیم؛ به آنها هیچ اعتمادى نداریم. ما دولت ایالات متّحدهى آمریکا را دولتى غیرقابل اعتماد میدانیم؛ دولتى خودبرتربین، دولتى غیرمنطقى و عهدشکن، دولتى سخت در پنجهى تصرّف و اقتدار شبکهى صهیونیسم بینالمللى - که بهخاطر رعایت خواستهها و منافع نامشروع شبکهى صهیونیستى بینالمللى مجبورند با رژیم غاصب و جعلى اشغالکنندهى فلسطین مماشات کنند، در مقابل او نرمش نشان بدهند؛ اسمش را میگذارند منافع آمریکا، در حالى که بکلّى منافع ملّى آمریکا با آنچه امروز اینها در حمایت از [آن] رژیم جعلى انجام میدهند، منافات دارد؛ از همهى دنیا دولت ایالات متّحدهى آمریکا باج میگیرد و به رژیم جعلى صهیونیستى باج میدهد؛ این حقایق را ما داریم مشاهده میکنیم - به دولت آمریکا اعتمادى نداریم، به مسئولین خودمان اعتماد داریم، خوشبین هستیم، از آنها میخواهیم که با دقّت، با ملاحظهى همهى جوانب گامها را درست بردارند، محکم بردارند، منافع ملّى را یک لحظه به فراموشى نسپرند.
 آنچه براى نظام جمهورى اسلامى حائز اهمّیّت است، استحکام ساخت درونىِ نظام جمهورى اسلامى است، استحکام درونى ملّت ایران است؛ همان چیزى که از روز اوّل تا امروز توانسته است این کشور را حفظ کند؛ اتّحاد ملّى، توجّه به آرمانهاى والاى نظام جمهورى اسلامى، توجّه به عزّت ملّى. ملّت ایران ملّت عزیزى است؛ انقلاب عزّت ملّت را به آنها برگرداند. گذشت آن زمانى که در خاک ایران یک گروهبان آمریکایى جرئت میکرد بزند توى گوش یک سرهنگ ایرانى؛ آن روزى که مسئولین کشور عزیز ما مجبور بودند که ملاحظهى دشمنان زیادهخواه و افزونخواه را بکنند، گذشت. جمهورى اسلامى، ملّت ایران را عزیز کرد، این عزّت باقى است، روز به روز هم این عزّت افزایش پیدا کرده است، بعد از این هم، هم وظیفهى آحاد مسئولین، و هم وظیفهى عموم ملّت ایران است که این عزّت را پاس دارند، از آن دفاع کنند. یک ملّت، با هویّت اصلى خود، با عزّت خود سرافراز میماند و میتواند به پیشرفت برسد.
 سهم نیروهاى مسلّح در این میان عبارت است از اینکه خود را آماده نگه دارند، خود را با روحیّهى دفاع از آرمانها و از ملّتى که به آنها اعتماد کرده است و تکیه کرده است، حفظ کنند. ارتش و سپاه و بسیج و نیروى انتظامى و همهى کسانى که در ارتباط با نیروهاى مسلّح هستند، این را وظیفهى خود بدانند که حصار مستحکمى در مقابل توطئههاى دشمنان و شرارت دشمنان علیه ملّت ایران خواهند بود؛ این احتیاج دارد به اینکه آمادگى ایجاد کنید. شماها جوانید، سرشار از نیرو، برخوردار از صفاى قلبى؛ میتوانید براى آیندهى کشورتان خود را مهیّا کنید، آماده کنید، بسازید، خداى متعال هم پشتیبان شما خواهد بود. از خداوند متعال علوّ روح شهیدان عزیز، و علوّ درجات امام بزرگوار را مسئلت میکنم و کامرانىِ شما جوانان عزیز را در دوران خدمت و در همهى طول زندگى از خداوند متعال خواهانم.
والسّلام علیکم و رحمةالله و برکاته

22 نظر

 1. نظرات کاربران:

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۳ - ۱۹:۲۳:۱۴
  Hi there friends, nice article and pleasant arguments commented here, I am genuinely enjoying by these.

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ - ۱۴:۱۲:۴۳
  Hey there I am so thrilled I found your blog, I really
  found you by error, while I was researching on Aol for something else, Nonetheless I am here
  now and would just like to say many thanks for a fantastic post and a all round enjoyable blog (I also
  love the theme/design), I don’t have time
  to look over it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read more, Please do keep up the
  superb work.

     manicure در ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ - ۱۳:۵۳:۱۴
  Thanks for finally talking about >بیانات امام خامنه ای در مراسم تحلیف و اعطاى سردوشى دانشجویان
  دانشگاه‌هاى افسرى ارتش جمهورى
  اسلامى ایران‌ <Liked it!

     akilahgolebiewski.bravesites.com در ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ - ۰۸:۲۲:۵۷
  I drop a comment each time I like a post on a website
  or I have something to add to the discussion. It is triggered by
  the passion displayed in the article I read. And on this post
  بیانات امام خامنه ای در مراسم تحلیف
  و اعطاى سردوشى دانشجویان دانشگاه‌هاى افسرى
  ارتش جمهورى اسلامى ایران‌.
  I was actually excited enough to drop a thought :-P I do have 2 questions
  for you if it's okay. Is it just me or do a few of these comments look like coming from brain dead
  individuals? :-P And, if you are writing on additional online sites, I'd like to follow anything new
  you have to post. Would you make a list all of all your public pages like
  your Facebook page, twitter feed, or

     foot pain icd 10 در ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ - ۱۲:۵۹:۰۸
  We are a group of volunteers and opening a brand new scheme in our community.

  Your website offered us with valuable information to work on. You've done a formidable task and our
  entire neighborhood might be grateful to you.

     How we can increase our height? در ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ - ۱۲:۱۳:۴۹
  Please let me know if you're looking for a article author for your site.
  You have some really good posts and I believe I would be a
  good asset. If you ever want to take some of the load off, I'd really like to write some
  material for your blog in exchange for a link back
  to mine. Please blast me an e-mail if interested. Kudos!

     Foot Pain در ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ - ۱۹:۰۰:۱۷
  Genuinely when someone doesn't be aware of after that its up to other visitors that they will help, so here it occurs.

     Can you increase your height by stretching? در ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ - ۱۴:۳۳:۵۳
  Wow! In the end I got a webpage from where I know how to genuinely
  take valuable data concerning my study and knowledge.

     How do you get rid of Achilles tendonitis? در ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ - ۱۶:۵۳:۱۲
  Hey there! I'm at work browsing your blog from my new apple iphone!
  Just wanted to say I love reading your blog and look forward
  to all your posts! Carry on the excellent work!

     How you can increase your height? در ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ - ۱۷:۳۹:۰۵
  I every time used to read post in news papers but now as I am a user of
  net thus from now I am using net for content, thanks to
  web.

     How long do you grow during puberty? در ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ - ۱۸:۵۴:۰۳
  Thank you for another fantastic post. Where else
  may just anyone get that type of info in such a perfect manner of writing?
  I have a presentation subsequent week, and I am at the look for such information.

     Why is my Achilles tendon burning? در ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۰۷:۵۹:۱۷
  I love what you guys are up too. Such clever work
  and coverage! Keep up the very good works guys I've included you guys to my own blogroll.

     Can you grow taller with exercise? در ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ - ۲۲:۲۲:۱۹
  Hello! I simply want to give you a big thumbs up for your
  great information you have here on this post. I will be returning to
  your website for more soon.

     How do you stretch your Achilles? در ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ - ۲۳:۲۷:۵۲
  Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically
  tweet my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping
  maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything.
  I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

     What do you do for a strained Achilles tendon? در ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ - ۰۳:۲۱:۴۵
  Woah! I'm really loving the template/theme of this blog. It's simple, yet effective.
  A lot of times it's tough to get that "perfect balance" between usability and visual appeal.

  I must say you've done a very good job with this.

  Also, the blog loads extremely fast for me on Safari. Outstanding Blog!

     How do you stretch your Achilles? در ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ - ۰۵:۲۹:۱۵
  A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I do believe that you should publish more on this topic, it might not be a taboo subject but usually people do not speak about such topics.
  To the next! Kind regards!!

     What do you do for a strained Achilles tendon? در ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ - ۰۹:۴۴:۲۱
  A person necessarily assist to make severely articles I would state.
  That is the very first time I frequented your web page and up to now?
  I amazed with the research you made to make this particular submit extraordinary.
  Excellent process!

     Can exercise increase your height? در ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ - ۱۰:۱۷:۵۳
  I am really loving the theme/design of your weblog. Do you ever run into any internet browser compatibility problems?

  A couple of my blog audience have complained about my website
  not operating correctly in Explorer but looks great in Safari.
  Do you have any tips to help fix this problem?

     Jody در ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۴:۰۵:۴۳
  Hi there just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off
  the screen in Safari. I'm not sure if this is a format
  issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd
  post to let you know. The design and style look great though!
  Hope you get the issue fixed soon. Cheers http://limelightonline.co.uk/author/rhondakroeg/

     Do you get taller when you stretch? در ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۰۸:۰۱:۴۱
  Asking questions are truly nice thing if you are not
  understanding anything fully, however this paragraph presents pleasant understanding even.

     Jacinto در ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ - ۲۲:۲۰:۱۷
  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though
  you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why
  throw away your intelligence on just posting videos to your blog
  when you could be giving us something enlightening to read? http://phlebolog.com.ua/question/9-ways-sluggish-economy-changed-my-outlook-driving-games

     Noemi در ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ - ۱۵:۲۲:۵۵ Good day! Do you use Twitter? I'd like to follow you
  if that would be ok. I'm undoubtedly enjoying your blog and look forward to new posts. http://tb70.ru/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=6033


  نوشتن دیدگاه